SUOMALAINEN HUIPPUOSAAMINEN ESITTÄYTYY UUSISSA OPPIKIRJOISSA

Puualan oppimateriaalit osaamisen tukipilareina

Suomalainen saha- ja puulevyteollisuus kulkee teknologialtaan maailman eturivissä. Automaation, konenäön ja robotiikan kehitys takaavat nopeat ja tehokkaat prosessit sekä raaka-aineen optimaalisen käytön.

Huippuosaamiseen kuuluu standardien mukaisten ja kilpailukykyisten laatujen tuottaminen, tuotetietous, toimitusvarmuus ja asiakastarpeiden tunnistaminen. Puutuoteteollisuus tuntee kansainväliset markkinat ja niiden kulttuurit  monisatavuotisen globaalin kaupankäynnin myötä. Uusiutuvana ja ympäristötehokkaana raaka-aineena puutuotteilla on yhä kasvava kysyntä eri puolilla maailmaa.

Näistä elementeistä on koottu kaksi uutta oppikirjaa: Sahateollisuus ja Puulevyteollisuus. Oppikirjat on julkaistu sekä painettuina kirjoina että sähköisinä e-kirjoina. Kirjojen pohjalta on rakennettu lisäksi sähköiset eSaha ja ePuulevy -oppimateriaalit. Käynnissä on myös molempien kirjojen kääntäminen englanniksi.

Puualan oppikirjaprojektin takana on kaksi alan henkilöyhdistystä: Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys. Uusin kirjahanke on yhdistysten historian kolmas. Ensimmäinen kahden kirjan sarja julkaistiin 1960-luvulla, toinen sarja 1980-luvulla ja uusin vuosina 2017-2018.

Sahatavara on vientimme kärkituotteita

Sahatavara on maamme viidenneksi tärkein vientituote. Sitä tuotetaan reilut 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Aasia. Suurimpia suomalaisen sahatavaran käyttäjämaita ovat Kiina ja Egypti.

Sahateollisuus-oppikirja kuvaa sahateollisuuden prosessin tukkiraaka-aineesta valmiiksi tuotteiksi. Kirjassa esitellään uusimmat teknologiset ratkaisut, joissa suomalaisella sahakonevalmistuksella on tärkeä kansainvälinen jalansija. Tehokkuuden, nopeuden ja toimintavarmuuden ohella painopiste on metsän, sahan ja myynnin välisen kommunikaation ja tuotannonsuunnittelun tietoteknisissä sovelluksissa. Tukkien röntgenmittaus mahdollistaa raaka-aineen optimoinnin entistä tarkemmin.

Mukana on myös kannattavan liiketoiminnan tekijöiden pohdintaa, eri markkinoiden erityispiirteiden ja kauppatapojen tarkastelua, logististen kysymysten käsittelyä sekä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista.

Sahateollisuus on suurten volyymien toimiala, jonka tuotanto perustuu pohjoismaiseen sahaustapaan. Myös sahatavaran vakiolaadut ja -mitat ovat yhteisesti sovittuja ja hyväksyttäjä. Yhä joustavammat sahausteknologiat sallivat myös tarkoin räätälöityjen asiakastuotteiden valmistamisen.

Kirjassa esitellään myös sahatavarasta valmistettavat jatkojalosteet käyttökohteineen: liimapuu, liimalevy, CLT-levy, lämpöpuu, höylätyt tuotteet, kyllästetty sahavara sekä ristikot ja I-palkit.

Suomi on Euroopan suurin vanerin tuottaja

Puulevyteollisuus-kirja kuvaa vaneri- ja LVL-teollisuuden lisäksi lastulevyteollisuutta, joka on Euroopan suurin levytoimiala. Mukana ovat myös kuitulevyt, MDF-, OSB-, PSL- ja LSL-levyt.

Vanerin tuottajana Suomi on Euroopan ykkönen. Koivuvanereiden rinnalle maahamme on vakiintunut vahva havuvaneriteollisuus. Myös paksuista havuviiluista valmistettavan LVL:n tuotanto on kasvussa tuoreiden investointien myötä. Suomalainen, puulevyteollisuuteen erikoistunut koneenvalmistus on maailman kärkeä.

Kaikki puulevyt ovat globaaleja tuotteita, jotka kohtaavat markkinoilla kovaa kilpailua. Suomalaisten tuotteiden kilpailuetu syntyy huipputehokkaista tehdasprosesseista, korkeasta tuotelaadusta sekä koivu- ja kuusiraaka-aineesta. Varsinkin uusin konenäköteknologia on suomalaisinnovaatioiden ansiosta vienyt jatkuvin harppauksin alaa eteenpäin. Levytuotteiden jalostusprosessit ovat myös oleellinen osa kirjan sisältöä.

Vanerituotteiden pääkäyttökohteita ovat rakentaminen ja kuljetusvälineteollisuus, mutta tämän lisäksi ristiinliimatulla, teknisiltä ominaisuuksiltaan kestävällä levyllä on runsaasti muita käyttökohteita. LVL-tuotteet suuntautuvat pääasiassa rakentamiseen.

Puulevyteollisuuden kirjassa painottuu jatkuvan parantamisen filosofia, oli sitten kyseessä saanto, laatu, kannattavuus tai turvallisuus puun arvoketjussa.

Puun käytön myönteiset vaikutukset

Molemmissa oppikirjoissa korostuvat puun käytön hyvät vaikutukset kansantaloudessa. Tuotannot perustuvat kotimaisiin biotalouden panoksiin. Saha- ja levyteollisuuden osuus nettovientituloista on maassamme suuri. Puutuoteteollisuuden prosessit ovat myös energiaomavaraisia. Sahojen ja levytehtaiden sivutuotteet ovat merkittävässä roolissa massateollisuuden raaka-ainetoimittajana.

Sahat ja tehtaat sijaitsevat eri puolilla maata metsävarojen äärellä. Niiden suotuisa aluetalousvaikutus näkyy kantorahatuloina metsänomistajille, työpaikkoina ja verotuloina paikkakunnalle. Yksi sahatyöpaikka merkitsee välillisesti viittä muuta työpaikkaa koko logistisessa ketjussa. Maassamme on reilut 70 teollista sahaa ja 16 levytehdasta.

Osaamispääoman ylläpito

Oppikirjaprojekti on lähtenyt liikkeelle alan huolesta varmistaa ja ylläpitää osaamisen taso jatkossakin korkealla maassamme. On nähty, että menestyäkseen saha- ja levyteollisuus tarvitsee ajantasaiset ja laajasisältöiset oppimateriaalit.  Kirjoittajat ovat alansa ykkösasiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus omalta osaamisalueeltaan.

Kirjojen ja oppimateriaalin kysyntä on ollut käsinkosketeltavan vilkasta. Sahateollisuus-kirjasta on otettu lisäpainos ja Puulevyteollisuus-kirjan ennakkomyynti nosti painoksen 3.000 kappaleeseen. Painetut ja e-kirjat ovat myyntituotteita. Verkossa toimivat e-oppimateriaalit ovat vapaasti käytettävissä. Oppikirjat ja oppimateriaalit ovat tarkoitetut korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa. Ne toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.

Hanketta ovat rahoittaneet toteuttajayhdistysten lisäksi apurahoin Suomen Metsäsäätiö, Puumiesten ammattikasvatussäätiö, Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö sekä sähköisen materiaalin osalta Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Artikkelin kirjoittaja on molempien oppikirjojen toimittaja Ritva Varis
(vapaa toimittaja, metsätalousneuvos)

 

SAHATEOLLISUUS, 288 S, ISBN 978-952-68627-2-9 (painettu), ISBN 978-952-68627-4-3 (e-kirja)

PUULEVYTEOLLISUUS, 272 S, ISBN 978-952-68627-3-6 (painettu), ISBN 978-952-68627-6-7 (e-kirja)

WOOD-BASED PANELS INDUSTRY, 276 S, ISBN 978-952-68627-8-1 (painettu), ISBN 978-952-68627-9-8 (e-kirja)

Kirjoja myy Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry. Tilaukset: puuteollisuuskirjat.fi -verkkokaupasta

eSaha: https://sahateollisuuskirja.fi, käyttö rekisteröitymällä käyttäjäksi

ePuulevy: https://www.puulevyteollisuuskirja.fi, käyttö rekisteröitymällä käyttäjäksi

Video eSaha Oppimisympäristöstä:https://youtu.be/rtaxEU7mw0g