Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty 18.11.2015 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
 


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry, Finlands Sågindustrimannaförening rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sahateollisuuden ammattimiesten ja sahateollisuusalaa harjoittavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää maamme sahateollisuutta.

Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys:

 • käsittelee kokouksissaan sahateollisuutta koskevia ja siihen liittyviä kysymyksiä;
 • järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä;
 • teettää alaan kuuluvia tutkimuksia ja toimituttaa julkaisuja;
 • toimii jäsentensä ammattitaidon kohottamiseksi jakamalla stipendejä ja avustuksia;
 • pitää yhteyttä metsä- ja metsäteollisuusalan muihin järjestöihin ja laitoksiin koti- ja ulkomailla;
 • pyrkii muillakin samantapaisilla tavoilla edistämään yhdistyksen päämääriä.


Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö jonka tarkoitusperät tai harrastukset ovat samat kuin yhdistyksen. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sahateollisuuden alalla, tai henkilön, joka on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.


Jäseneksi liittyminen ja eroaminen

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, jolle sitä varten on esitettävä kirjallinen anomus ja kahden yhdistyksen jäsenen suositus.
Jäsenen, joka haluaa yhdistyksestä eroon, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin eroaminen voi tapahtua seuraavan kalenterivuoden alusta.
Jos maksuvelvollinen jäsen kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamisesta päättää yhdistys syys- tai kevätkokouksessaan hallituksen tekemän esityksen perusteella.
 


Yhdistykselle suoritettavat maksut

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa.
Kun jäsen on 30 vuotta jatkuvasti suorittanut jäsenmaksunsa, tai hän joko iän tai työkyvyttömyyden takia siirtyy eläkkeelle, hänet vapautetaan jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
 


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista sekä enintään viisi vuosijäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosijäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Ensimmäisen vuoden kuluttua eroaa arvan perusteella varsinaisista jäsenistä kolme ja seuraavana vuonna jäljelle jääneistä toiset kolme jäsentä ja sen jälkeen vuoron mukaan.


Yhdistyksen virkailijat

Yhdistyksen sihteerit ja muut virkailijat nimittää hallitus, joka myös määrittelee näiden tehtävät ja palkkiot.
 


Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa taikka ne toimihenkilöt, joille hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden.
 


Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille ennen helmikuun loppua.
 

10§
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, syyskokoukseen ja kevätkokoukseen. Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
 • seuraavan vuoden talousarvion vahvistaminen
 • yhdistykselle suoritettavien jäsenmaksujen vahvistaminen
 • hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkion vahvistaminen
 • hallituksen vuosijäsenten määrästä päättäminen
 • hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten, vuosijäsenten sekä kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
 • hallituksen tai jäsenten esittämät muut asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
 • hallituksen vuosikertomus
 • edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • tilinpäätöksen vahvistaminen sekä kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille
 • hallituksen tai jäsenten esittämät muut asiat

 

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia voidaan pitää hallituksen harkinnan perusteella tarpeen mukaan.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen voi kirjallisen valtuutuksen perusteella edustaa yhtä poissaolevaa yhdistyksen jäsentä. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, ottaen kuitenkin huomioon, mitä sääntöjen muutoksesta ja yhdistyksen purkamisesta on erikseen määrätty.
Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljetuin lipuin toimitettavaa äänestystä.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistykselle ilmoitettuun osoitteeseen joko postiin pannuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Lisäksi kutsu tulee julkaista vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jossakin hallituksen määräämässä, sanoma- tai aikakauslehdessä.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Jos jäsen haluaa esittää jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan kokouskutsussa mainita.
 

11§
Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, mikäli ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kuusi kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa niin ikään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

12§
Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan tarkoitukseen, ottaen kuitenkin huomioon ne määräykset, jotka lahjoitetun omaisuuden käytöstä mahdollisesti on annettu.